התחייבות החברה

חברת בטומיקס איטום ובידוד בע"מ מתחייבת לבצע את העבודה בהתאם לדרישות התקן הישראלי ולעמוד בדרישות מכון התקנים הישראלי.

שיטות העבודה
אנו מתחייבים ליישם את מערכות האיטום בהתאם למפורט בספר הכחול ובהתאם לתקן האיטום פרק 5 ,בכפוף למפרטי האיטום המומלצים על ידי יועצי האיטום המובילים ובהתאם למפרטי הביצוע המומלצים על ידי היצרנים.

איכות החומרים
החומרים המיועדים לביצוע העבודה יהיו בעלי תו תקן מכון התקנים הישראלי (אם נדרש). החומרים שאנו מיישמים מיוצרים במפעלים העומדים בפיקוח מכון התקנים הישראלי ו / או עומדים בתקנים בינלאומיים.

עובדים
אנו מתחייבים להעסיק בעלי מקצוע מיומנים ובעלי הכשרה בתחומי האיטום הרלבנטיים.

ביצוע
אנו מתחייבים לבצע את עבודות האיטום בטיב מעולה ובחומרים המתאימים והמתקדמים ביותר ולעבוד בהתאם למפרטים הטכניים ו/או התכניות שיסופקו על ידי מזמין העבודה. תוספות וחריגות - שינויים ותוספות הכרוכים בעלויות כספיות יאושרו בכתב על ידי מזמין העבודה ו/או מפקח הבניה או מי מטעמו.

ביטוח
חברתנו הינה בעלת פוליסת ביטוח הכוללת: יעוץ מקצועי, ביטוח צד ג' וכן ביטוח חבות המוצר. הסכם עבודה - מוסכם על חברת בטומיקס איטום ובידוד בע"מ על אי קיום יחסי עובד מעביד עם מזמין העבודה.

אחריות
חברת בטומיקס איטום ובידוד בע"מ תהיה אחראית על טיב העבודה ומתחייבת לתקן על חשבונה כל פגם שיתגלה במהלך ביצוע העבודה ולאחריו בהתאם לזמן האחריות שסוכם ובמידה והפגם קשור ישירות לעבודת האיטום.

בטיחות
חברת בטומיקס איטום ובידוד בע"מ מתחייבת לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים לביצוע העבודה ולעבוד בבטיחות מרבית. אנו מתחייבים להקפיד על ביצוע הנהלים והדרישות של משרד העבודה הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה.

סילוק פסולת
חברת בטומיקס איטום ובידוד בע"מ מתחייבת להשאיר את סביבת מקום העבודה נקייה ומסודרת בגמר העבודה.

© 2018 בטומיקס איטום ובידוד בע"מ.